Regulamin

REGULAMIN STRZELNICY 

Przy Zespole nr 2 Szkół ogólnokształcących Mistrzostwa sportowego i TECHNICZNYCH W Oświęcimiu

Podstawy prawne regulaminu


Postanowienia ogólne


Strzelnica jest przeznaczona do prowadzenia strzeleń, sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, oraz treningów strzeleckich z broni pneumatycznej i palnej do 5,6mm bocznego zapłonu.

Strzelania mogą prowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia strzelań


Rozdział 1

Warunki korzystania ze strzelnicy


a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) nr pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada pozwolenia na broń,

c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego,

c) dróg ewakuacji,

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności.

Rozdział 2

Sposób obchodzenia się bronią


Rozdział 3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy


Przepisy końcowe